BIRŠTONO LOPŠELIUI-DARŽELIUI „GILIUKAS“ REIKALINGA VIRTUVĖS PAGALBININKĖ (-AS)

Pareigybė: virtuvės pagalbininkė (-as).
Pareigybės lygis – D
Darbo krūvis – 1.0 etatas.
Šiai pareigybei netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai.
Funkcijos ir specialieji reikalavimai – teikti pagalbą maistą ruošiančiam virėjui plaunant, skutant,pjaustant maisto produktus, virtuvės patalpų kruopštus valymas ir tvarkymas. Svarbu darbuotojo atsakingumas, sąžiningumas, punktualumas, tvarkingumas, motyvacija darbui.
Darbo sutartis – neterminuota.
Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d. įstatymo Nr. XIII-198 tvarka, galiojanti suvestinė nuo 2020.09.01
Dokumentai priimami iki 2021 m. rugpjūčio 13 d. 12 val. darbo dienomis adresu – Pušų g. 2, Birštonas.

Pretendentai iki nurodyto termino privalo pateikti šiuos dokumentus:
1) prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3) gyvenimo aprašymą;
4)  buvusios darbovietės rekomendaciją (pageidautina).
Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai įstaigos direktorei, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai sutikrinti grąžinami pretendentui.
Reikalavimus atitinkantys kandidatai apie atrankos laiką bus informuoti 2021 m. rugpjūčio 20 d.

Kontaktai pasiteirauti: mob. 8 68779460,  el. p. birstonogiliukas@gmail.com

BIRŠTONO LOPŠELIUI-DARŽELIUI „GILIUKAS“ REIKALINGAS RAŠTVEDYS (RAŠTVEDĖ)
BIRŠTONO LOPŠELIUI-DARŽELIUI „GILIUKAS“ REIKALINGA VALYTOJA (-AS)
Birštono lopšelis-darželis „Giliukas“ skelbia atranką

Virėjo pareigoms (1 etatas) užimti

Pareigybės lygis – C.

Darbo krūvis - 0,5 etato.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d. įstatymo Nr. XIII-198 tvarka. 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Raštvedžio pareigoms priimamas dirbti asmuo, turintis ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją, mokantis sisteminti informaciją, puikiai dirbantis kompiuteriu, žinantis Valstybinės kalbos tikslingą vartojimą, raštvedybos ir archyvų tvarkymo reikalavimus, tvarkingas, kruopštus, atidus, sugebantis greitai orientuotis situacijose, norintis tobulintis ir kelti savo kvalifikaciją, žinantis reprezentavimo subtilumus.

2. Raštvedys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Vyriausybės nutarimais, susijusiais su jo atliekamu darbu, raštvedybos taisyklėmis, darželio nuostatais, vadovo įsakymais, darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

3. Raštvedys turi mokėti, žinoti ir išmanyti:

3.1. pagrindinius teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą ir įforminimą, dokumentų rekvizitus, raštvedybos standartus ir raštvedybos taisykles;

3.2. bendruosius reikalavimus, kaip įforminti ir tvarkyti organizacinius tvarkomuosius (reikalų) dokumentus;

3.3. popierinių ir elektroninių dokumentų įforminimo reikalavimus;

3.4. norminius aktus, kurie nustato specialiųjų dokumentų tvarkymo taisykles;

3.5. fizinių asmenų dokumentų saugojimą;

3.6. dokumentų priėmimo į archyvą, jų saugojimo ir naudojimosi jais norminius aktus ir instrukcijas;

3.7. administracinės kalbos kultūros pagrindus;

3.8. dokumentų ir raštų tekstus.

4. Terminus ir specialiąją reikšmę įgijusius žodžius:

4.1. valstybinės kalbos tikslingą vartojimą;

4.2. kanceliarinę (raštinės) kalbą;

4.3. administracijos darbo reglamentą;

4.4. dokumentų apskaitos reikalavimus;

4.5. dokumentų analizavimo, sisteminimo, komplektavimo, įrišimo ir patalpinimo tam tikslui

skirtose vietose tvarką;

4.6. tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles.

III. PRETENDENTAS PRIVALO PATEIKTI ŠIUOS DOKUMENTUS:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

3. Gyvenimo aprašymą.

IV. PRIVALUMAI: darbo patirtis, užsienio kalbos mokėjimas. Atrankai pretendentas gali pateikti

buvusių darboviečių rekomendacijas.

V. DOKUMENTAI PRIIMAMI iki 2021-07-05 16.00 val. Birštono lopšelio-darželio „Giliukas“

direktoriaus kabinete (Pušų g. 2, Birštonas). Dokumentus galima pateikti siunčiant juos

registruotu laišku arba elektroniniu paštu birstonogiliukas@gmail.com su nuoroda raštvedžio

atrankai. Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną,

sutikrinami su kopijomis ir grąžinami.

VI. PRETENDENTŲ ATRANKOS BŪDAS: pokalbis. Apie pokalbio laiką kiekvienas

pretendentas, atitinkantis reikalavimus, bus informuotas atskirai telefonu ar elektroniniu laišku.

Tel. pasiteiravimui (8 687) 79460 el. p. birstonogiliukas@gmail.com

Pareigybė: valytoja (-as).
Pareigybės lygis – D
Darbo krūvis – 0,5 etato.
Šiai pareigybei netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai.
Funkcijos ir specialieji reikalavimai – priskirtų lopšelio-darželio patalpų kruopštus valymas ir tvarkymas, pavyzdingos švaros ir tvarkos palaikymas. Atsakingumas, sąžiningumas, punktualumas, motyvacija darbui.
Darbo sutartis – neterminuota.
Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d. įstatymo Nr. XIII-198 tvarka, galiojanti suvestinė nuo 2020.09.01
Dokumentai priimami iki 2021 m. liepos 5 d. 12 val. darbo dienomis adresu – Pušų g. 2, Birštonas.

Pretendentai iki nurodyto termino privalo pateikti šiuos dokumentus:
1) prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3) gyvenimo aprašymą;
4)  buvusios darbovietės rekomendaciją (pageidautina).
Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai įstaigos direktorei, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai sutikrinti grąžinami pretendentui.
Reikalavimus atitinkantys kandidatai apie atrankos laiką bus informuoti 2021 m. liepos 9 d.

Kontaktai pasiteirauti: mob. 8 68779460,  el. p. birstonogiliukas@gmail.com

Birštono lopšelis-darželis „Giliukas“ skelbia pretendentų atranką virėjo pareigoms užimti nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

Darbo krūvis – 1 etatas, darbo sutartis – neterminuota, pareigybės lygis - C

Darbo apmokėjimas - pagal LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą (2017 m. sausio 17 d. NR. XIII – 198, galiojanti suvestinė nuo 2020.09.01 Atlyginimas – 708,00 – 1362,90 Eur/mėn. už 1 etatą, neatskaičius mokesčių, priklausomai nuo profesinio darbo patirties (metais).

Reikalavimai: virėjo pareigoms priimamas dirbti asmuo, ne jaunesnis, kaip 18 metų, turintis virėjo kvalifikaciją, nustatyta tvarka pasitikrinęs sveikatą bei išklausęs higienos įgūdžių kursą, susipažinęs su geros higienos praktikos taisyklėmis viešojo maitinimo įmonėms.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti

1. prašymas leisti dalyvauti atrankoje Birštono lopšelio-darželio „Giliukas“ direktoriaus vardu;

2. gyvenimo aprašymas

3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

4. išsilavinimą, kvalifikaciją, profesinį darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijos;

5. atrankai pretendentai gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentų pateikimas:

Dokumentus su nuoroda „Virėjas“ iki 2021-07-05 16.00 val. galima siųsti el. paštu birstonogiliukas@gmail.com ar registruotu laišku adresu: Birštono lopšelis-darželis “Giliukas”; Pušų g.2;  Birštonas

Pretendentų informavimas: pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai telefonu ir kviečiami pokalbiui.

Kvietimas pokalbiui - liepos 9 d. 10 val.

Kontaktinė informacija: Birštono lopšelio-darželio “Giliukas” direktorė Regina Gustaitienė Tel. 868779460; el. p.: birstonogiliukas@gmail.com

 

Birštono lopšelio-darželio “Giliukas” direktorė Regina Gustaitienė